Plenarsitzung 06.10.2015 Landeshaushaltsgesetz 2016